اخبار

سلسله نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی: مخبر دزفولی

از سلسله جلسات تجربه‌نگاری فرهنگی، آقای دکتر مخبر دزفولی به بحث در مورد تجربیات خویش در حوزه مدیریت فرهنگی پرداخت. وی چند اصل را در این حوزه بیان کرد. این اصول عبارتند از: اصل اول: اعتماد به نفس: این اصلی مهمی است مخصوصا وقتی هجمهها در فضای رسانهای زیاد می شود. جاهایی مدیر فرهنگی باید […]

اخبار, گزارش‌ها, نشست‌ها و همایش‌ها ۰ دیدگاه