گزارش‌های پژوهشی

دربارۀ روابط درونی و بیرونی در انواع موسسات آموزشی- تحقیقاتی

امروزه در آغاز سدۀ بیست و یکم ساختارهای جا افتاده‌ای برای کار علمی و پژوهشی در دنیا وجود دارد که هریک با تمایزها و تفاوت‌هایی نسبت به یکدیگر، به ایفای نقش خاص خود نسبت به حوزۀ علم و نیز قلمروی «مسائل عمومی» مشغولند.

دفتر پژوهش, گزارش‌های پژوهشی ۰ دیدگاه