بلاگ

سلسله نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی: عزت‌الله ضرغامی

       در ایـن جلسـه کـه از جنـاب آقـای مهنـدس ضرغامـی دعوت شـده بـود، مباحثـی در رابطه ی با مدیریـت در عرصـه ی رسـانه و فرهنـگ تجربه هایـی مطـرح شـد کـه بـرای مدیـران رسـانهای بسـیار کارآمـد و مفیـد فایـده بود، اگـر بخواهیـم آنها را دسـته بندی کنیم به شـرح زیـر خواهند بود:

  • انتقال پیام و محتوا، کاتالیزور
  • قانون وقانونمندی
  • انتخاب منصفانه
  • امنیت
  • دعوای درون مجموعه ای
  • نظارت
  • مسائل مالی
  • قصه
    کـه دربـاره ی هـر یـک از آنهـا بـا توجـه بـه اقتضائـات زمـان، تجربـه و مشـکات پیش آمـده مثالهـای متعـددی مطـرح شـد کـه میتوانـد الگویـی مفید بـرای مدیران باشـد. مسـائل مطرح شـده در بحـث انتقـال پیـام، مبتنـی بـر تفکری اسـت کـه معتقد اسـت یک پیـام بایـد تأثیرگذار بـوده و بتوانـد هنجارهایـی را تغییر دهد که البته بر سـر راه آن مشـکاتی از جملـه عقاید مخالف و متضـاد وجـود دارد. در بحـث قانونمنـدی، ایجـاد یـک سـری قوانین بـا اسـتفاده و همفکری از هنرمنـدان و متفکـران جبهـه ارائـه میشـود، کـه البتـه بایـد گفـت عاقبت اندیشـی در ارائـه ی قوانیـن، بسـیار بـا اهمیـت اسـت. امـا به طور کلـی همه ی افـراد چه موافـق و چه مخالـف، آن را لازم میداننـد. در بحـث انتخـاب منصفانـه، تأکیـد بـر آن اسـت کـه نبایـد تحت تأثیر جـو حاکم بـر مجموعه هـای اطـراف قـرار گرفـت. در ایـن صـورت میتوان گفـت اثـرات نامطلوبی داشـته کـه مهمتریـن آنهـا از بیـن رفتـن آثار ارزشـمند هنری اسـت. شـاید بتـوان امنیـت را حسـاسترین بخش نـام برد، و بـه تعبیـری آن را حرکت بر لبه ی تیغ دانسـت، فلـذا بایـد با حرکاتـی مدبرانه از ایجاد اغتشـاش جلوگیری به عمـل آورد. دعواهـای درون مجموعه ای کـه مسـائل عادی مدیریتی هسـتند را میتـوان با ایجاد ارتبـاط بین بخشهای مختلـف و چرخه های انسـانی در بخشهـای مختلـف جبران کرد. نظارت بحثی اسـت که کمی نیـاز به انـرژی دارد؛ زیرا که ممکن اسـت شـما با کسـانی مواجه شـوید که درک درسـتی از محتوای شـما ندارند. دربارهی مسـائل مالـی نیـز میتـوان گفـت که کیفیت یـک کار قیمت آن را مشـخص می کنـد. فلذا باید توجه داشـت کـه برخـی از کارهـا ارزش قیمت های بیشـتری هم دارند و سـنگینی قیمت برای آنها اهمیتـی ندارد. بخـش فرامـوش شـده ی فرهنگ و رسـانه را میتوان گفت که قصه اسـت و مـا را از تأثیرگـذاری دور کـرده، پـس باید با رویکـردی جدید و با اهمیت بیشـتری به آن نگریسـت.

تصاویر

  

درباره سلسله نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی

مدیریت دانش، به معنی در دسترس قرار دادن نظام‌مند اندوخته‌های علمی و تجربی، از راهبردهای بسیار مهم در سازمان‌های پیشرو است. از عمده راهکارهای این راهبرد، انتقال دانش است که یکی از رایج‌ترین ابزارهای آن کارگاه‌های تجربه نگاری است.از عمده ضعف‌های دستگاه‌های فرهنگی کشور، وجود شکاف بین دوره‌های مدیریتی و انباشت نشدن تجربیات است. هدف کارگاه‌های تجربه نگاری برای مدیران، استفاده آن‌ها از تجربه‌های و چالش‌های مشابه و کسب الگوهایی برای مواجه شدن با مسائل جدید در حوزه مدیریتی خودشان است. به عبارتی در کارگاه انقال تجربه، با مبنا قرار دادن یک مساله مشخص، فرد صاحب تجربه، شرایطی را ترسیم می‌کند که می‌بایست از بین گزینه‌های محتمل تصمیم گرفته شود و شرایط ذکر شده باید به گونه‌ای باشد که احتمال تکرار همین شرایط در آینده را بدهیم تا از این طریق دانش حل مساله در حوزه مورد نظر منتقل شود.

یکی از آسیب‌های جدی که در کارگاه‌های تجربه نگاری رایج است، تبدیل شدن کارگاه به جلسه خاطره گویی است به گونه‌ای که مدیری که قصد انتقال تجربه را دارد صرفاً به ذکر خاطراتی چند از دوران تصدی خود می‌پردازد و در نهایت تجربه‌ای هم منتقل نمی‌شود. برای جلوگیری از این آسیب، تدابیری در نظر گرفته شده، از جمله این که قبل از برگزاری کارگاه جلسه‌ای با حضور مدیر ارائه دهنده کارگاه و مسئولان برنامه ریزی کارگاه برگزار می‌شود و در آن جلسه محورهای بحث و اهداف برگزار کنندگان از کارگاه مطرح می‌شود و از ارائه دهنده تقاضا می‌شود تا ارائه خود را طبق موضوعات و محورهای مورد توافق در جلسه آماده کند و از سوی دیگر سرفصل‌های ذکر شده پیش برگزاری کارگاه به مدیران داده می‌شود تا روی آن تأمل کنند و سؤالات و تجربیات مشابه خود را در کارگاه مطرح کنند.

موضوعات کارگاه‌های تجربه در حوزه‌های تخصصی مدیران سازمان‌ها برگزار می‌شود. این دوره‌ها با محوریت انتقال تجارب مدیریتی در حوزه موضوعات مهمی از جمله فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، تأمین نیروی انسانی کارآمد در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، نقش ساختارهای نظارت و ارزیابی در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، همگرایی درون سازمانی و راهبردهای هم افزایی درونی (ستادی) در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، همگرایی برون سازمانی و راهبردهای هم افزایی بیرونی (ستادی)، راهبردهای توانمندسازی، بسترسازی و بسترشناسی در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، خودگردانی اقتصادی و بازاریابی (توزیع و پخش) در حوزه محصولات هنری و رسانه‌ای  برگزار می‌شود.

اخبار, گزارش‌ها, نشست‌ها و همایش‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *