دفتر پژوهش

ماموریت
تهیه بسته‌های آموزشی پشتیبان برای اسناد سیاستی آموزش و تربیت
بررسی، تجربه‌نگاری و سیاست‌گذاری آموزش

استراتژی‌های دفتر پژوهش
رصد ایده‌های آموزشی و تربیتی موجود در میدان عمل نیروهای انقلابی از طریق رصد سازمان‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی موجود
تدوین و اجرای پژوهش‌های کاربردی و راهبردی با موضوع بازخوانی تجربه‌های موفق آموزشی و فرهنگی
تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی و راهبردی با هدف بازخوانی مدلهای تربیتی موجود در کشور که الگویی از تربیت مؤثر در ساماندهی رفتار افراد و کنشگران اجتماعی داشته است
بررسی اسناد بالادستی نظام و معاهده‌های بین‌المللی در حوزۀ آموزش و تربیت و ارائۀ گزارش‌هایی با هدف استخراج ابعاد تأثیرگذاری مثبت و منفی این اسناد بر الگوهای ساماندهی قدرت و رفتار در جامعه
نقد و بررسی مسأله‌شناسی حاکم بر مجموعه‌ها و سازمانهای آموزشی و فرهنگی جبهه انقلاب با حضور صاحب‌نظران فرهنگ، آموزش و رسانه

مهم‌ترین برنامه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۶
۱. بررسی سند ۲۰۳۰ آموزش و تربیت
۲. بازخوانی تجربۀ موسسات و مجموعه‌های آموزشی موفق
۳. بازخوانی ایده‌های تربیتی ناظر به تربیت برای تغییر الگوی رفتار فردی و اجتماعی
۴. برگزاری جلسات منظم دوره ای با هدف تجربه‌نگاری مدیران موسسات و مجموعه‌ها
۵. برگزاری جلسات منظم و دوره ای هم‌اندیشی فعالان فرهنگی و فکری جبهه انقلاب با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در زمینه‌های فرهنگ، آموزش، سیاست‌گذاری و تربیت و نقد و ارزیابی مسأله شناسی این مجموعه‌ها از مسائل و تهدیدات فرهنگی و رسانه ای
۶. استخراج آخرین دستاوردهای نوین در حوزه‌ی تکنولوژی‌های آموزشی و الگوهای آموزش ضمن خدمت مدیران

پژوهش‌های انجام‌شده دفتر پژوهش

  • بسته‌های آموزشی پشتیبان برای اسناد سیاستی آموزش و تربیت

درباره درس‌گفتار (به سفارش معاونت آموزش‌های تخصصی)
دربارۀ روابط بیرونی و درونی در انواع مؤسسات آموزشی- پژوهشی (به سفارش معاونت آموزش‌های تخصصی)

  • بررسی، تجربه‌نگاری و سیاست‌گذاری آموزش

طرح توجیهی تهیۀ گزارش مرکز آموزش و تربیت اشراق دربارۀ سند آموزش جهانی ۲۰۳۰ (حوزۀ ریاست)
راهنمای تربیت دینی (حوزۀ ریاست)
گزارش وضعیت‌شناسی مأموریت آموزش در قرارگاه قرب (آموزش مدیران)