کارگروه فضای مجازی

فضای مجازی جایگاه خاصی در صورت‌بندی فرهنگی معاصر دارد و به بستری مهم در شکل‌گیری ارتباطات، تعاملات، و هویت‌ها بدل شده است. از این‌رو تلاش برای شناسایی مسائل مبتلا به کشور در این زمینه و یافتن شیوه‌های آموزشی لازم برای توانمندسازی اقشار مختلف مردم اهمیت می‌یابد. کارگروه فضای مجازی مؤسسۀ اشراق درصدد است با شناسایی اولویت‌های اساسی و تعیین اهداف مطلوب، به تدوین محتوا و معرفی شیوه‌های آموزشی مناسب در زمینۀ فضای مجازی بپردازد. اهداف این کارگروه عبارت است از:

  • شناسایی موضوعات آموزش در زمینۀ فضای مجازی؛
  • تعیین اولویت‌های آموزشی از بین موضوعاتِ شناسایی‌شده؛
  • شناسایی اهدافِ آموزشی در زمینۀ موضوعاتِ اولویت‌دار؛
  • تعیین محتوای آموزشی دربارۀ موضوعاتِ اولویت‌دار؛
  • تعیین روش‌های آموزش دربارۀ محتوای تعیین‌شده.